ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” АД , ЕИК 206568976, със седалище и адрес на упрaвление РБългария, гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 7 „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” АД е носител на лицензи за организиране на хазартни игра онлайн: Удостоверение за лиценз No:000030-7112/05.08.2022 г. за организиране на игри в игрално казино, издаден с Решение No:000030-6663/05.05.2022 г. от Националната агенция за приходите; Лиценз №000030-4802/20.05.2022 г. за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, издаден с Решение №000030-4357/05.05.2022 г. от Националната агенция за приходите. . , наричано за краткост навсякъде по-долу „Дружеството” и лицата, участващи в партньорската програма, които ще бъдат наричани за краткост навсякъде по-долу „Партньор/Партньори”. 
2. Програмата за партньорство /”Програмата”/ се прилага за всички ЮРИДИЧЕСКИ лица, сключили договор с Дружеството за активно привличане на клиенти и популяризиране на услугите, предлагани от Дружеството при пълно спазване на настоящите условия и приложимото законодателство.

II. ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

1. Партньорът отправя предложение за сключване на договор и включване в Програмата чрез попълване и изпращане на предложение – формуляр /”Формуляра”/. Формулярът се попълва онлайн на следната интернет страницата на Дружеството: https://affiliates.palmsbet.com.
2. Партньорът е длъжен при попълването на Формуляра да предостави на Дружеството пълна и вярна информация за себе си, необходима за взаимоотношенията между страните. При промяна на предоставената информация, Партньорът е длъжен незабавно да информира Дружеството и да му представи актуална информация. С попълване на Формуляра се счита, че Партньорът е отправил предложение за сключване на договор, запознал се е и приема настоящите Общи условия.  
3. След получаване на коректно попълнения Формуляр, Дружеството уведомява кандидата дали одобрява включването му в Програмата . Уведомяването се извършва чрез изпращане на имейл на посочената от кандидата във Формуляра електронна поща. С изпращането на имейл от Дружеството се счита, че предложението е прието и договорът за участие в Програмата се счита за сключен.
4. При включване в Програмата, Дружеството предоставя на Партньора неизключително и непрехвърляемо право да насочва привлечени от него участници към продуктите и услугите на Дружеството в съответствие и при спазване на настоящите Общи условия и приложимото законодателство.

III. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТНИЦИ В ИГРИТЕ


1. Валидно регистрирани участници в игрите , привлечени от Партньора са участниците, регистрирали се по един от следните начини:
1.1 Чрез кликване на линк (връзка) от сайта на Партньора, препращащ към посочен от Дружеството сайт и по посочен от Дружеството начин;
1.2. Чрез въвеждането от участника при неговата регистрация, посредством страницата на Дружеството, на уникален код /афилиейт код/, предоставен на Партньора от Дружеството.
2. Единствено и само Дружеството има право да извърши регистрирация и идентификация на участници в игрите, и да следи извършваните от тях транзакции.
3. Дружеството има право да откаже регистрация на участник и/или да закрие сметка на участник по своя преценка, ако участника не изпълнява Задължителните правила и Общите условия, ведно с Допълнителните Правила и условия на Дружеството за организираните от него игри.
4. Дружеството има право по свое усмотрение по всяко време:
4.1 да блокира или ограничи определени участници, регистрации и/или депозити.
4.2 да забрани достъпа до определена част от сайта, за да предотврати опит за измама или забранени от закона транзакции.
4.3 да забрани достъпа до определена част от сайта, при наличие на похвати, използвани от страна на Партньора, на реклама, противоречащи на действащото законодателство и настоящите Общи Условия, целящи набиране на участници, чрез въвеждането им в заблуда или чрез принудително приканване за регистрация на последните.
5. Не се регистрират участници, за които има законова забрана за участие в предлаганите от Дружеството услуги.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА


1. Партньорът се задължава активно да привлича участници за Дружеството при пълно спазване на настоящите Общи Условия и приложимото законодателство.
2. Партньорът се задължава активно да популяризира всички услуги, предлагани от Дружеството при пълно спазване на настоящите Общи Условия и приложимото законодателство.
3. Партньорът гарантира, че притежава всички необходими разрешения, лицензии, регистрации и други, ако такива се изискват и са приложими за дейността му, както и че винаги спазва и ще спазва всички законови разпоредби /независимо от юрисдикцията/, приложими спрямо него.
4.Партньорът може да участва в програмата като създава и поддържа уникални връзки от неговия сайт /ако има такъв/ към посочен от Дружеството сайт и по посочен от Дружеството начин или като активно привлича потенциални клиенти на дадена територия.
4.1 Партньорът гарантира, че не рекламира лица или организатори на хазартни игри и/или услуги, които не притежават лиценз за организиране на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта.
5. Партньорът е длъжен да има поне 5 активни участника в игрите за съответния календарен месец.
5.1 Партньорът е длъжен да има поне 5 активни участника в игрите за съответния календарен месец. 5 (пет) активни през съответния месец клиенти, привлечени от него и 2 нови активни регистрации. „Активни регистрации“ означава нови активни регистрации от потребители, които са направили успешно депозит и/или са направили залог за последните 3 месеца – 2бр.
5.2 При непостигане на условията по т.5.1 през първите два месеца, партньорът ще бъде уведомен/предупреден чрез имейл, за това, че ще афилиейт кодът му ще бъде отнет, в случай че и в 3-тия месец не покрие сбора от предходните два.
6. Партньорът следва ежемесечно да се стреми да повишава реализираните от привлечените от него участници, обороти и нетни печалби.
7. Партньорът няма право:
7.1. да разпространява спам, независимо под каква форма и/или начин;
7.2. да използва рекламни материали, уронващи престижа на Дружеството и/или противоречащи на действащите законови разпоредби; 
7.3. да разпечатва листовки, квитанции на хартиен или друг материален носител, съдържащи упоменаване на залози и/или цяло или части от електронното съдържание на сайта на Дружеството; 
7.4. да регистрира и/или да подава молба за регистрация на домейн имена, подобни на домейн имената на Дружеството. Преценката за това, дали дадено домейн име е подобно, е само и единствено на Дружеството. 
7.5. да закупува и/или да регистрира ключови думи, термини за търсене или други идентификатори, използвани в някое устройство за търсене или портал, които са идентични или подобни на някоя от търговските марки на Дружеството и/или са подобни на търговските марки на Дружеството. Преценката за това дали дадена търговска марка е подобна е само и единствено на Дружеството.
7.6. да изисква заплащане на възнаграждение и/или каквато и да е друга компенсация за дейност, извършена от лица, различни от него. 
7.7. да променя и/или изменя външния вид на изрично одобрените от Дружеството рекламни материали.
7.8. да упоменава Дружеството в никакви други рекламни материали, кампании и дейности, различни от одобрените от Дружеството.
7.9. да прави или да приема никакви оферти, или представителства от името и за сметка на Дружеството.
8. Партньорът е длъжен да използва само изрично одобрени от Дружеството рекламни материали, отговарящи на действащите законови разпоредби и Национални етични правила за реклама и търговска комуникация .
9. Партньорът е длъжен по всяко време да действа добросъвестно и в защита интересите на Дружеството. 
10. Партньорът е длъжен да включва и непрекъснато да представя на видно място най-актуалните връзки, които Дружеството му предоставя, върху всички страници на неговия уебсайт /при условие, че има такъв/ по одобрени от Дружеството начини и места. Партньорът няма право да променя формата, мястото и функционирането на връзките без предварително съгласие на Дружеството. 
10.1 Необходимо е всеки един от партньорите, подаващи информация за настоящи рекламни кампании, да актуализира своевременно информацията и да не създава внушение за подвеждаща реклама към крайния потребител .
10.2 При неизпълнение на указанията за актуализация на информацията по т.10.1, партньорът ще бъде уведомен/предупреден чрез имейл, за това, че афилиейт кодът му ще бъде отнет, в случай че и в 3-тия месец не изпълни указанията, давани му в предходните два, независимо от положителния финансов резултат на привлечени от партньора клиенти.
11. Включването в Програмата не създава по никакъв начин смесено дружество, франчайз, търговско представителство, нито трудово-правни взаимоотношения между страните. 
12. Партньорът носи цялата отговорност за създаване, функциониране и поддръжка на неговия сайт, за всякаква информация и/или материали, които се публикуват или разпространяват от Партньора. 
13. Дружеството не носи никаква отговорност по отношение на създадения от Партньора сайт и/или за публикуваната и/или разпространявана от Партньора информация и/или за каквито и да е извършени от Партньора действия. 
14. Партньорът безусловно се задължава да обезщети Дружеството за всякакви искове, щети и разходи (вкл. без ограничения съдебни такси, разноски, глоби и др.), произтичащи пряко или косвено от създадения от Партньора сайт и/или за публикуваната и/или разпространявана от Партньора информация и/или за каквито и да е извършени от Партньора действия. 
15. Не се допуска присъединяване между сайта на Партньора и който и да е сайт на Дружеството. 
16. Партньорът е длъжен да защитава, обезщетява Дружеството, неговите директори, служители и представители от и срещу всякакви искови претенции, нанесени щети и разходи, включително законоустановени такси, в резултат на произтичащи от или по някакъв начин свързани с (a) някакво нарушение от Партньора на гаранция, действие или условие (б) изпълнение на задължения по настоящите Общи Условия, (в) пропуски, или (г) всякакви вреди, причинени пряко или косвено от небрежно или умишлено действие или бездействие, или неправомерно използване на банери и връзки или Програмата. 
17. Дружеството има едноличното право да закрие сметката на Партньора и да прекрати участието му в Програмата по всяко време, при установяване, на нарушение от страна на последния, на условията посочени в настоящия раздел. 

V.КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ


1. Дружеството заплаща на Партньора комисионна в размер на % от нетната печалба от привлечените от него участници. Размерът на % се определя, според описаните в настоящия Раздел условия. 
2. Нетната печалба се определя само и единствено от Дружеството. 
3. За целите на настоящото споразумение:
3.1. „нетна печалба” означава: 
Направените залози от участника от началото на всеки Отчетен период минус: (а) изплатените на участника печалби, (б) 35 % държавни такси и лицензионни възнаграждения (в) бонуси за съответния Отчетен период (г) възстановени депозити / charge-backs/ (д) опити за измама, включващи, но не ограничаващи се до: захранване на клиентска сметка от открадната кредитна карта, присвояване на чужди парични средства, опити за изпиране на пари и др.
3.2. „Отчетен период“ – е период равняващ се на един календарен месец.
4. Комисионната се заплаща на Партньора при изпълнение на следните условия за съответния календарен месец. Важи за партньори на Palmsbet Bulgaria.
4.1. Бонус за първия месец.
Бонус :1ви месец
Комисионна: 40%

4.2. След изтичането на първия месец, комисионното възнаграждение се определя на базата на aкумулирана Нетна печалба за съответния Отчетен период, както следва:
Нетна Печалба: 0 - 19,999 лева 20,000 - 29,999 лева 30,000 - 49,999 лева 50,000 - 69,999 лева + 70,000 лева
Комисионна: 35% 37% 40% 45% 50%

4.3. Дружеството изплаща комисионното възнаграждение, когато същото достигне минимален размер 200/100 лева/евро.
5. За всеки Отчетен период, Партньорът ще получава общия баланс на изчислената за периода комисионна. 
5.1 В случай на натрупване на отрицателен баланс, партньорът няма да получи комисионна в края на периода, а натрупаният отрицателен баланс ще бъде прехвърлен към следващия Отчетен период. 
6. Дължимата комисионната се заплаща до 30 календарни дни след нейното определяне. Комисионата се превежда по банков път по фирмената сметка на Партньора.
7. Ако към датата на разчитане на финансовите взаимоотношения, нетната печалба на привлечените от Партньора клиенти е с натрупан отрицателен баланс или е под минималната сума за изплащане, Партньорът няма да получи комисионна, докато балансът по сметката му не стане положителен и не достигне минималната сума за изплащане съгласно точка 4.3 от настоящия раздел от настоящите Общи Условия. 
8. Комисионната се изчислява само в лева. В случай, че регистрираната клиентска сметка на Партньора е във валута, различна от лева, комисионната се заплаща в тази валута по курс, На БНБ за съответната валута в деня на изплащане на печалбата
9. Дружеството има право да променя размера на комисионната и начина на нейното определяне и изчисляване. Промяната влиза в сила на посочена от Дружеството дата чрез публикуване на промяна в настоящите правила на Интернет страницата на Дружеството. 
10. Дружеството има право да задържа всякакви дължими към Партньора суми, при наличие на каквото и да е съмнение в неговата добросъвестност. 
11. Дружеството предоставя на Партньора отчет в електронен вид за извършените операции и движението по сметките на участниците, привлечени от него, при спазена процедура за оторизация на последните, на следната интернет страница: https://affiliates.palmsbet.com 

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


1. Дружеството предоставя на Партньора неизключително и непрехвърляемо право да ползва за срока на включването му в Програмата търговско наименование на Дружеството, неговите търговски марки , лого и всякакви други обозначения по изрично указан от Дружеството начин. 
2. Партньорът няма право да предоставя, възлага и/или по какъвто и да е друг начин да се разпорежда и/или прехвърля предоставените му права. 
3. Предоставеното на Партньора право е ограничено и произтича само и единствено от предоставените му по настоящите Общи условия права. 
4. Партньорът няма право да предявява иск за невалидност и/или неприложимост и/или да оспорва собствеността на Марките на Дружеството и/или предоставените му права по никакъв начин. 
5. Партньорът е длъжен да уведоми незабавно Дружеството, ако разбере, че трета страна злоупотребява с Марките. 

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


1. Изпълнителят е уведомен, че Възложителят е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и всяка съществена  за инвеститорите информация  (вътрешна информация съгласно чл. 7 от Регламент 596/2014) се оповестява по предвидения в Регламент 596/2014 ред.  Нарушаването на клауза за конфиденциалност или разпространението на вътрешна информация, относима към Възложителя, без негово съгласие може да доведе до налагането на санкции от страна на регулаторните органи. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя и/или представляващите го лица с пълния размер на наложената санкция, ако санкционирането е в резултат на разпространяване от страна на Изпълнителя на вътрешна информация относима към Възложителя.
2. Партньорът няма право да оповестява по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация, свързана с Дружеството, привлечените от него и/или регистрирани участници, стойностите по техните сметки, включително, но не само включващи, направени от последните залози, получените печалби, както и всякаква друга информация, достигнала до Партньора при и във връзка с участието му в Програмата. 
3. Задълженията на Партньора по отношение на конфиденциалната информация са валидни и след прекратяване на участието му в Програмата. 

VIII. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ


1. Партньорът е длъжен по всяко време да спазва приложимото спрямо него и/или спрямо дружеството законодателство за защита на личните данни. 

IX. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО


1. Партньорът се счита включен в Програмата от датата на получаване на потвърждение от Дружеството.
2. Партньорът може по всяко време да прекрати участието си в Програмата, като уведоми Дружеството.
3. Дружеството има право да прекрати участието на Партньора по всяко време, без да посочва причини.
4. Освен по т.3, Дружеството прекратява участието на Партьора при всички случаи на нарушаване на настоящите Общи условия.
5. Финансовите взаимоотношение между страните се уреждат в 30-дневен срок от получаване на уведомлението за прекратяване. 
6. При прекратяване Партньорът е длъжен да премахне всички банери/икони / рекламни материали на Дружеството от своя сайт и да деактивира всички връзки към него. 
7. Предоставените на Партньора права , включително и такива върху интелектуална собственост незабавно се прекратяват. 
8. Партньорът е длъжен да върне на Дружеството всички материали, информация, както и всички копия от нея, които са на негово разположение. 

X. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО


1. Дружеството не гарантира, че работата на неговите сайтове, неговата система, мрежа, софтуер или хардуер (или тези, предоставени му от трети страни) ще бъде без грешки или прекъсвания. Дружеството (или негови доставчици или основни доставчици) не са длъжни да осигуряват постоянна стабилност на мрежа, както и софтуер или хардуер. Дружеството не носи отговорност за евентуални последици вследствие на такива недостатъци. 
2. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени щети (или за загуба на приходи, печалба или данни), произтичащи във връзка с Програмата, дори и да му е било известно, че са възможни такива щети. 
3. Отговорността на Дружеството се ограничава и няма да надвишава общата комисионна, дължима на Партньора. Всяко задължение, произтичащо от настоящото споразумение, ще се удовлетворява единствено от генерираната комисионна и се ограничава до вреди, причинени от виновно поведение на Дружеството. 
4.Задълженията на Дружеството по настоящото споразумение не представляват персонални задължения на неговите директори, служители или акционери. 

XI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА


1. Партньорът няма право да прехвърля свои права или задължения по Договора и Общите условия на трети лица без изричното съгласие на Дружеството. 

XII. НЕЗАВИСИМОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ


1. Ако бъде установено, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е нищожна, противоречаща на закон или неприложима в някакво отношение, тази разпоредба няма да е в сила без да прави нищожна останалата част от настоящите Условия или, която и да е друга разпоредба по тях. 

XІII. ПРАНЕ НА ПАРИ


1. Партньорът трябва да се съобразява и да спазва по всяко време приложимото спрямо него и/или спрямо Дружеството законодателство, свързано с изпирането на пари и/или имущество, придобито от престъпление. 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


1. Настоящите Общи условия са приети на 01.05.2022 г. И могат да бъдат изменяни по всяко време от Дружеството, като с публикуването им на Интернет страницата www.palmsbet.com се счита, че Партньорите са уведомени и приемат измененията.